Вторник 21, Септември 2021г.
Стратегия за развитие на детската градина

ДГ “РАЙНА КНЯГИНЯ”

ДИМИТРОВГРАД,УЛ.”ДЕВЕТИ МАЙ “№1 ;0391/60443

Mail // raina_kniaginia@abv.bg

СТРАТЕГИЯ 
ЗА РАЗВИТИЕ

В ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА

 

     Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на детското заведение, начините за реализирането ù, както и очакваните резултати. Тя се основава на принципите и насоките от ЗПУО, приоритети на МОН и на РУО на МОН, на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2015-2020г), Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри ,Национална стратегия за учене през целия живот,Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, Общинската стратегия за развитието на образованието в общината и на спецификата на детската градина.Разработва се в унисон с идеите на Световната организация по предучилищно образование ОМЕП, Европейски син флаг, Европейски клуб на учителя и др.

 

     ВЪВЕДЕНИЕ

     Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на ДГ „Райна Княгиня”. Тя се опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, очер­тава вероятните трудности, установява принципите на ръководство.

     Стратегията се опира на съвкупността от взаимосвързаните мисия, визия, ценности, дейности, цел и подцели.

 

     І. МИСИЯ

     Мисията на ДГ „Райна Княгиня“е:

•    да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

•    да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;

•    да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;

•  да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

     ІІ. ВИЗИЯ

     Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина.

Тя отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в две групи въпроси.

     Първа – очертаващи смисъла на процеса:

–   Как работим със заобикалящата ни общност?

–   Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?

–   Как ще направим детската градина желано място за всекиго?

–   Как ще измерваме прогреса ?

     Втора – показващи развитието на самия процес:

–   Каква философия споделя детската градина?

–   Какъв ще бъде приносът на всеки?

–   Каква репутация да има детската градина?

     В този смисъл настоящата стратегия е ориентирана към следната визия:

     ДГ „Райна Княгиня” да бъде:

•    Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

•   Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

•    Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

•  Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

     ІІІ. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

    Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.

   Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

    Подцели:

     1. Създаване на екип за иновационен опит в детската градина (изграждане на гъвкава квалификационна система). Тези екипи да се мултиплицират в различна вариантност и това да е крачка напред за повишаване качеството на работа в цялата градина – ориентация към успех.

     2. Да се постави на принципно нова основа методическата работа в детската градина (изграждане на екип за иновационни практики и практическа обмяна на добър опит).

3. Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности: на децата (кътове, материална база, дейности на ДОС, ателиета, школи) и на учителите (работна среда, работно поле за изява).

     4. Активизиране работата на родителската общност.

     ІV. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА

1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия.

2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и ненасилието.

3. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие.

4. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.


5. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, основаваща се на поддържащото образование – образование през целия живот.

6. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.

     V. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

     1. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда

     1.1. Деца

     В ДГ се приемат деца на възраст 1–7 години, по желание на родителите (съгласно ЗПУО), като групите се оформят по възрастов принцип и правилата за прием на деца в община Димитровград. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България. 

Силни страни

Затрудняващи моменти:

1. Децата са физически и психически здрави и правилно развити;

2. Няма очертан демографски срив и липса на деца;

3. Осъществена е приемственост детска ясла -детска градина – училище;

4. Осигурено е здравно обслужване;

5. Въвеждане на задължително предучилищно образование на децата от 5 годишна възраст;

6. Изградена е система за пожароизвестяване;

1 Липса на законови разпоредби за строг режим за недопускане на ОЗБ;

2. Нарастване броя на децата с неадаптирано и социално неприемливо поведение, отхвърлящи традиционни педагогически въздействия;

3. Липса на съвременни условия за игра на открито – площадки , отговарящи на съвременните стандарти;

4.Липса на видеонаблюдение на дворното пространство входовете на ОДЗ;

5.Липса на система за централно заключване;

Вътрешен потенциал:

•  Разчитане на творческия заряд, изобретателност, любознателност и висока сензитивност на децата.

•  Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване между децата.

• Туширане напрежението, тревожността и агресивните прояви.

• Диагностициране на изоставането или избързването в развитието.

1.2. Кадрови ресурси

Брой на педагогическия персонал – 16 педагогически специалисти и 1 ст.учител по музика.

Възрастов състав – средна възраст 49 год.

Образование на педагогическия персонал – 2 -ма педагози са професионални бакалаври , останалите са с висше образование – степен бакалавър или магистър.

Професионално квалификационна структура – от колегията 1 човек е с 1 ПКС, 1 с 2 ПКС,1 с 4 ПКС, 6 с V ПКС.

От педагогическия персонал – 2 с втора специалност.

В детската градина има 1 главен учител, 11 старши учители,4 учители.

 

 

Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Наличие на финансови условия за материално стимулиране на учителите, чрез еднократно в годината диференцирано заплащане за резултатите от педагогическата работа;

2. Наличие на квалифицирана педагогическа колегия.

3.Утвърдена екипност на различни равнища.

4.Умения за презентиране и популяризиране на собствен опит.

5. Осигурени здравна профилактика и мониторинг на работното място от лицензирана фирма.

1.Невъведена система на делегирани бюджети в детските градини на Димитровград

2.Невъзможност за вътрешно финансиране за текуща педагогическа квалификация чрез система та за делегирани бюджети

3. Няма система за поддържаща квалификация, финансирана от външни фактори.

4. Недостатъчна квалификация на учителите по отношение интегрирането на деца със специални образователни потребности и корекция на т.нар. „трудни“ деца.

5. Недостатъчна мотивация за придобиване и повишавате на ПКС.

6. Недостатъчни умения за работа със съвременни образователни софтуерни продукти.

7. Недостатъчна ангажираност на учителите за контрол на достъп на външни лица в сградата чрез затваряне на входовете за групите.

8. Недостатъчно изискване от учителите към родителите за спазване на времевия интервал за сутрешен прием на децата в ОДЗ , което нарушава нормалния ритъм на дневния режим , особено в подготвителните групи;

 

Вътрешен потенциал:

•  Популяризиране и внедряване на собствен педагогически опит и знания в практиката на цялата градина.

•  Придобитите умения и знания от втора специалност или специализации да станат достояние на всички чрез различни форми.

1.3. Възпитателно-образователен процес

Наличие на Програмна документация и помагала.

Изпълнение на държавните образователни изисквания.

Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на децата и стимулиращи мисловните процеси.

Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Създадени са условия за „равен старт“ на всички деца.

2. Наличие на възможности за допълнителни дейност по интереси – допълнителни педагогически услуги.

3. Популяризиране, изява и презентиране на творчеството на децата – изложби, концерти, базари, собствени дискове и др.

4. Приобщаване на децата към националните ценности и традиции.

5. Гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра–обучение–труд.

6. Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.

1. Недостатъчност в прилагането на превантивна и рехабилитационна педагогика, както и не владеене на компенсаторни педагогически механизми.

2. Недостатъчно противодействие на установената хиподинамика на децата.

3. Недостатъчна ефективност и адаптируемост на утвърдените помагала към спецификата на детската градина.

4. Трудоемка диагностика, неотговаряща на възрастовите особености на съответната група.

5. Липса на апробирани, описани и на популяризирани интерактивни методи за взаимодействия за детски градини.

6. Използването на програмните помагала за учителя едно към едно без да се разработват годишни разпределения за всяка група, които да отчитат индивидуалните особености на децата, спецификата на годишните празници и др. моменти

 

1. 5. Финансиране

Финансирането на детската градина е смесено – от държавата и от общината.

Заплатите на персонала, издръжката на медицинския кабинет и част от издръжката подготвителните за училище групи се осигуряват от фонд „Държавни дейности“. Издръжката на останалите възрастови групи се осигурява от общината.

Съществуват други алтернативи, допускани от ЗПУО за финансиране от проекти, дарения и спонсорство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Включване на родителите в прекия образователно-възпитателен процес – чрез провеждане на“ден на отворени врати“, „пролетно почистване“ и облагородяване на двора.

2. Създадени са трайни връзки за обмяна на опит с водещи детски градини в системата и др.

3.Налице е добра връзка с местните общински структури.

 

1. Недостатъчно е включването на родителите в образователни програми на детската градина.

2. Неефективни са връзките и контактите с неправителствени организации.

3. Недостатъчно е прилагането на разнообразни инициативи за повишаване активността на родителите.

4.Липса на сайт на ОДЗ за комуникация с родители и др. желаещи.

Вътрешен потенциал:

• На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип отношения на сътрудничество със семейството чрез нетрадиционни форми: обособяване на библиотека за родителите, клуб на родителя, „Поща“.

•  Създаване на система за външна изява на деца и учители

• Създаване система за обмен на информация със семейството, детските ясли и училището.

 

2. Идентификация на проблемите

2.1. Общи проблеми:

•    Липсва държавна стратегия за продължителна и повишаваща квалификация на педагогическите кадри;

•    Липсва единен национален инструментариум за диагностика;

•    Недостатъчна финансова осигуреност на цялостния процес в детската градина – закаляване, квалификация, съвременна образователна и здравословна среда и др.;

•    Липса на национална стратегия за спорта при най-малките;

Липсват стандарти за отделните възрастови групи;

2.2. Специфични проблеми:

•    Увеличаващи се прояви на агресивни нагласи в предучилищна възраст.

•    Затруднена идентификация на нестандартните деца и липса на адекватна корекционна дейност.

•    Проблеми с родителите – неразбиране целите на детското заведение, разминаване на критериите за развитие на децата, свръхпретенции и др.

•   Липса на съвместна (със семейството) закалителна програма за децата.

•  Липса на достатъчно средства за привеждане на материалната и дидактична база в съответствие със съвременните европейски стандарти и изисквания.

 

VІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

1. Административно-управленска дейност

1.1. Търсене на нови контакти с институти, фондации и организации за подпомагане дейността на детската градина.

1.2. Разработване на активно работеща интернет страница.

1.3. Участие в проекти и програми (общински, регионални, национални, международни).

1.4. Популяризиране на постижения на деца и учители:

– създаване на информационна банка в детското заведение.

1.5. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители.

1.6. Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите.

2. Образователно-възпитателна дейност

2.1. Използване на съвременни методи и подходи за развитие – автодидактични игри и материали, интерактивни методи, компютърни програми и др.

2.2. Използване на индивидуална и групова организация на работа.

2.3. Обогатяване системата на диагностиката като задължителна практика. Създаване на набор от апробирани тестове за всяка група.

2.4. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес.

2.5. Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за „нестандартните“ деца.

2.6. Сформиране на школи по интереси – заплащани от родителите:

–   за децата – приложни изкуства и др.;

–   за родителите – „училище за родители“.

3. Квалификационна дейност

3.1. Създаване на информационна банка – библиотечен, мултимедиен фонд, портфолиа на всеки учител по проблемни области.

3.2. Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни равнища.

3.3. Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично – по проблемни области.

3.4. Включване на учителите в курсове за придобиване на по-високи ПКС.

3.5. Включване в обучителни програми за работа с мултимедия, работа с деца СОП и педагогически иновации.

4. Социално-битова и финансова дейност

4.1. Обогатяване и поддържане на материално-техническата база:

осъвременяване на интериора на всички занимални;

основно преустройство на дворното пространство;

обогатяване на игровата и дидактичната база;

извършване на необходимите ремонти, текущи и планирани ;

4.2. Организиране на различни „антистрес“ дейности – спорт, културни дейности и др.

VІІ. Очаквани резултати

1. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.

2. Творческо развитие.

3. Решаване на проблемите.

4. Промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив.

5. Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. „Вграждане“ на детето чрез социализацията му в общността. Формиране на чувство за приобщеност към социалната среда.

6. Използване на нови педагогически технологии.

7. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора.

8. Разширяване на ползотворните контакти на детската градина с другите социални и обществени фактори.

9. Педагогизиране на родителската общност.

VІІІ. Общи положения

1. Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на детската градина.

2. Стратегията се приема на Педагогически съвет. Изпълнението на Стратегията се отчита пред Педагогическия съвет.

3.Стратегията се актуализира при необходимост.

4.Стратегията намира израз в Годишните планове за работа на ДГ „Райна Княгиня”, които се приемат за всяка учебна година от Педагогическия съвет. Същите се анализират в края на учебната година и се поставят целите и задачите за следващата такава.

 

IX. МОНИТОРИНГ

   Целта на мониторинга на дейностите по изпълнение на стратегията е да осигури навременно изпълнение с оглед изпълнението на дейностите и осъществяване на корекционни действия.Разнообразието на дейностите налага всяка от тях да бъде предмет на специален мониторинг. За целта е необходимо изпълнението на всяка дейност да се конкретизира в съответни задачи.Те трябва да позволяват оценка и контрол на напредъка на изпълнението на стратегията в съответствие със спецификата на отделни параметри. Субектът на мониторинга се определя от кръга на отговорните за изпълнението й лица.

СРЕДСТВА ЗА МОНИТОРИНГ:

• Отчетите за изпълнение на годишните планове на ОДЗ и новите планове за следващата учебна година;

• Видимата част за подобряване на материалната база;

Стратегията е обсъдена и приета на заседание на ПС с Протокол №…………………

Същата се утвърждава със заповед на директора и се представя на страницата във ФБ на ОДЗ за информация на родителите.

Стратегията се приема за периода 2016 - 2020 год., но при необходимост може да бъде актуализирана и преди крайния срок.

 

Сподели: